Polityka prywatności i polityka cookies

Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu crowdy.pl („Serwis”), a także wykonawców (osób, które zawarły z Crowdy umowę o współpracy) i pożyczkobiorców lub osób ich reprezentujących lub z nimi współpracujących lub przez nich zatrudnionych, przez administratora danych osobowych – operatora Serwisu, którym jest Crowdy S.A. („Crowdy”, „Administrator”). Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu. O ile w niniejszej polityce prywatności jest mowa o Użytkownikach, to rozumie się przez nich także wykonawców i pożyczkobiorców, osoby ich reprezentujące lub z nimi współpracujące lub przez nich zatrudnione, chyba że co innego wynika z kontekstu.

Niniejszy dokument jest zgodny z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

§2 Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Crowdy S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Zbawiciela 2/9. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: office@crowdy.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 2990343.

§3 Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą:
  a)formularza zapisu na newsletter dostępnego w Serwisie – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia wysyłki newslettera przez Crowdy do Użytkownika,
  b)przy rejestrowaniu konta w Serwisie – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta,
  c)przy wypełnianiu formularza papierowego

 2. Crowdy przetwarza następujące dane osobowe;
  a) w przypadku Użytkowników zapisanych na newsletter: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dane zawarte w dobrowolnych ankietach inwestycyjnych;
  b)w przypadku osób udzielających pożyczek: imię i nazwisko, PESEL, NIP, informacje o właściwym urzędzie skarbowym, dane finansowe (wysokość udzielanej pożyczki), nr dowodu osobistego/paszportu, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania. W razie posiadania Konta Użytkownika również kopię korespondencji pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą.

 3. Crowdy przetwarza następujące dane osobowe wykonawców i pożyczkobiorców, ich reprezentantów, osób ich reprezentujących lub z nimi współpracujących lub przez nich zatrudnionych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (jeżeli konieczne), stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia/ adres prowadzonej działalności, NIP (jeżeli konieczne) i PESEL (jeżeli konieczne).

§4 Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a) przesyłania Użytkownikowi newslettera; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  b) rozliczeń z wykonawcami (osobami, dzięki którym Użytkownicy zapisali się na newsletter Crowdy); podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane finansowe Użytkowników mogę być udostępnione wykonawcom tylko w wyjątkowych przypadkach, np. w celu obrony Crowdy przed roszczeniami wykonawców.
  c) dla celów marketingowych polegających na prowadzeniu marketingu, w tym bezpośredniego, usług własnych, w tym na przeprowadzaniu z Użytkownikami ankiet telefonicznych dotyczących funkcjonowania Serwisu; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  d) w celu wykonania Państwa umowy z Crowdy w zakresie Konta Użytkownika lub wykonania umowy o współpracy z wykonawcami lub umów z pożyczkobiorcami; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  e) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Crowdy; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO.

§5 Ujawnianie danych osobowych – odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

a) podmioty zapewniające funkcjonowania i utrzymanie systemów informatycznych Crowdy,
b) współpracownicy Crowdy, którym dostęp do Państwa danych jest niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu,
c) podmioty, z których usług Crowdy korzysta, np. kurierzy i kancelarie prawne.

Crowdy nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§6 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Crowdy będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim te dane osobowe zostały zebrane, tj.
  a) w przypadku zawarcia przez Państwa umowy z Crowdy, Crowdy może przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do jej wykonania, a następnie w innych, zgodnych z prawem, celach, np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń w okresie ich przedawnienia,
  b) w przypadku wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Crowdy, wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – do momentu wypełnienia przez Crowdy obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  c) w przypadku wyrażonej zgody – dopóki zostanie przez Państwa cofnięta,
  d) w przypadku realizowania prawnie uzasadnionych interesów Crowdy – do momentu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

 2. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, Crowdy ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe również po zakończeniu obowiązywania ww. umowy. Crowdy nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych, jeżeli cofną Państwo uprzednio wyrażoną zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przez wycofaniem zgody.

§7 Uprawnienia Użytkownika

 1. Prawa jakie przysługują Państwu z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
  a) Prawo dostępu do informacji o tym, jakie dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Crowdy oraz do uzyskania kopii tych danych,
  b) Prawo do sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne,
  c) Prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku;
  • kiedy dane osobowe zebrane przez Crowdy przestają mu być potrzebne do celów, o których byliście Państwo informowani,
  • jeżeli cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • o ile Crowdy nie ma prawa przetwarzać Państwa danych na innej podstawie prawnej,
  • jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • konieczność usunięcia danych osobowych wynika z obowiązku prawnego Crowdy.

d) Prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli żądania, aby Crowdy przesłał Państwa dane osobowe innemu podmiotowi.
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli prawidłowość Państwa danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Crowdy nie potrzebuje już określonych danych osobowych, albo kiedy zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania, możecie Państwo także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych osobowych lub dochodzenia roszczeń) Crowdy nie dokonywało na Państwa danych osobowych żadnych operacji, a jedynie je przechowywało.
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy Crowdy przetwarza Państwa dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów takich, jak m.in. prowadzenie działań marketingowych. W takim przypadku Crowdy przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe niezwłocznie po wniesieniu przez Państwa skutecznego sprzeciwu.
g) Prawo do wycofania zgody przysługuje Państwu w stosunku do wszystkich udzielonych przez Państwa zgód na przetwarzanie danych osobowych.

2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
a) w formie pisemnej poprzez wysłanie listu na adres siedziby Crowdy;
b) drogą e-mailową na adres: office@crowdy.pl.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
a) z jakiego uprawnienia wymienionego w §7 ust. 1 powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;
b) jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera);
c) jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele analityczne).

 1. Jeżeli złożone żądanie będzie sformułowane w taki sposób, że nie będzie możliwe ustalenie jego treści lub z innych powodów nie będzie możliwe jego spełnienie, Crowdy zwróci się do wnioskodawcy z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji.

 2. Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań

 3. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków wysłanych na adres siedziby Administratora – listownie na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail i o ile taki adres e-mail zostanie we wniosku wskazany.

 4. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.

§8 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Crowdy prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 2. Podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby także nasi podwykonawcy i inne podmioty z nami współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

§9 Inne postanowienia

 1. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 2. Crowdy nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

 3. Niniejszą Polityka Prywatności może być aktualizowana. Wówczas zmieniana jest data wejścia w życie, która znajduje się poniżej. Wszelkie wcześniejsze wersje Polityki Prywatności będą dostępne na żądanie.

 

Polityka Plików Cookies

 1. Polityka cookies Serwisu jest skierowana do Użytkowników oraz określa sposób korzystania z plików cookies („Pliki Cookies”) przez Crowdy. Pliki Cookies zamieszczane są urządzeniu końcowym Użytkownika oraz ich administratorem jest Crowdy.

 2. Serwis przetwarza informacje zawarte w Plikach Cookies, natomiast w przypadku zbierania informacji o Użytkownikach są zbierane wyłącznie anonimowe dane w postaci zbiorczej, nie obejmujące danych osobowych.

 3. Pliki Cookies są danymi informatycznymi, m.in. plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te służą do korzystania z Serwisu. Co do zasady, zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Plików Cookies w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 5. Crowdy wskazuje, że Pliki Cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 6. W momencie wejścia do Serwisu Użytkownikowi wyświetlany jest baner wskazujący rodzaje Plików Cookies używanych przez Serwis i zawierający checkbox ze zgodą na zainstalowanie przez Crowdy Plików Cookies tzw. wydajnościowych (analitycznych). Crowdy wskazuje, że te Pliki Cookies nie zostaną zainstalowane przez Crowdy na urządzeniu Użytkownika przed wyrażeniem przez Użytkownika na to zgody. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.

 7. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego zawartości,
  b) notowania potencjalnych błędów oraz reagowanie na nie (zapewnienie poprawnego funkcjonowania Serwisu),
  c) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności Pliki Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis.

 8. W Serwisie stosuje się następujące Pliki Cookies:
  a) sesyjne, które są plikami tymczasowymi i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  b) stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 9. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” Pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające Pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  b) Pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  c) „wydajnościowe” Pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
  d) „funkcjonalne” Pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień.

 10. Crowdy informuje, że w celu zbierania i analizowania zagregowanych informacji o korzystaniu z Serwisu korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji na temat zasad, na jakich usługa ta zbiera i przetwarza dane, można znaleźć w tym miejscu.

 11. Crowdy informuje, że ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 

Data wejścia w życie: 17 października 2019 roku.